สาธารณรัฐลาว (Leo)

ลาว

4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People’s Democratic Republic of Lao PDR)

เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 อ่านข้อมูลประเทศลาว ได้ที่นี่

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

ที่ตั้ง : เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล  มีพรมแดนติดจีนและพมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดตอกับเวียดนามทางทิศตะวันออก  ติดตอกับกัมพูชาทางทิศใต  และติดตอกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

พื้นที่ : 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย)

    แบงเปน 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน)

เมืองหลวง : นครเวียงจันทน (Vientiane) (เปนเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. สวนแขวงเวียงจันทนเปนอีกแขวงหนึ่งที่อยูติดกับนครหลวงเวียงจันทน)

 

ประชากร : 5.6 ลานคน (ป 2548)  ประกอบดวย ลาวลุมรอยละ 68  ลาวเทิงรอยละ 22  ลาวสูงรอยละ 9

           รวมประมาณ 68 ชนเผา

ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา  ต่ำสุด 10 องศา  ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ตอป  ความชื้น 70-80 %

ภาษา : ภาษาลาวเปนภาษาราชการ

ศาสนา : รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 16-17 นับถือผี  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต (ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s