สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( Vietnam)

เวียดนาม

9.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจถึงเมื่อปี พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

 อ่านข้อมูลประเทศเวียดนาม ได้ที่นี่ 

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง : เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอาวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก

พื้นที่ : 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เทาของประเทศไทย)

เมืองหลวง : กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร : ประมาณ 86.1 ลานคน (กรกฎาคม 2551)  เปน เวียด 80%  เขมร 10 %(บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำโขงทางตอนใตของประเทศ) ตาย 1.9% ไท 1.74% เหมื่อง 1.49% ฮั้ว(จีน) 1.13% นุง 1.12% มง 1.03%

ภูมิอากาศ : เปนแบบมรสุมเขตรอน ชายฝงทะเลดานตะวันออกเปดโลงรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานทะเลจีนใต ทำใหมีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตรอน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกขาวไดปละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดป ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)  เปนประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดป มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมคร(47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F)

ภาษา : ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เปนภาษาราชการ  ซึ่งเมื่อป พ.ศ. 2463 วงการวิชาการเวียดนามไดลงประชามติที่จะใชตัวอักษรโรมัน (quoc ngu) แทนตัวอักษรจีน (Chu Nom) ในการเขียนภาษาเวียดนาม

ศาสนา : สวนใหญชาวเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานสูงถึงรอยละ 70 ของจำนวนประชากร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s